Observación /subsanación: Escrituras de testamento